Second Day of Rosh Hashanah

Host: Rabbi. Chaim Hildeshaim
Location: Thornhill Woods Park – 289 Thornhill Woods Dr
Time: 5:30 pm
City: Thornhill Woods
State: Ontario
Country: Canada

RSVP TO HEAR SHOFAR!


Rabbi. Chaim Hildeshaim
Thornhill Woods Park - 289 Thornhill Woods Dr
Thornhill Woods Ontario Canada
Phone: 905-881-1919