Second Day of Rosh Hashanah

Host: Rabbi. Chaim Hildeshaim
Location: Ohr Menachem Park – Thornhill Woods
Time: 1:45 pm
City: thornhill
State: Ontario
Country: Canada

RSVP TO HEAR SHOFAR!


Rabbi. Chaim Hildeshaim
Canada,Ontario,thornhill,Ohr Menachem Park - Thornhill Woods
thornhill Ontario Canada