Second Day of Rosh Hashanah

Host: Rabbi. Shlomo Vorovitch
Location: Bathurst & Lady Nadya
Time: 7:15
City: maple
State: OntARIO
Country: canada